Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘politieke commentaren’ Category

Je moet het hem nageven, Louis Tobback zijn commentaren zijn meestal gevat; ze dienen ook altijd een duidelijk politiek doel (eigen partij eerst), daarom zijn ze ook nooit neutraal laat staan objectief. Terwijl alle commentatoren het er over eens waren  dat er bij deze verkiezingen niet kon gesproken worden over communicerende vaten tussen SPa en Groen! gaf onze burgervader een tegengestelde kijk.  Louis beweert in het Nieuwsblad van 13 juni dat vooral Groen! zijn partij pijn heeft gedaan. Het algemeen oordeel is dat de partij op haar rechterflank heeft verloren en zich  goed heeft afgeschermd tegen Groen!  Dat blijkt trouwens uit de cijfers ook in Leuven. In Leuven haalt Groen geen zetel met 8.2% , wel de lijst De Decker met 5.8%. Daar zorgt het ingewikkelde apparenteringssysteem voor. 

Louis’ boodschap dient een doel: de progressieve kiezer een slecht geweten bezorgen.

In de lijst met voorkeurstemmen in verhouding tot het aantal kiezers is Bruno de enige socialist in de top twintig, zegt pa Louis. En zo voegt hij er fijntjes aan toe, “dat betekent niet dat hij zou willen ruilen met Gent waar de SPa  nauwelijks procentueel terugvalt, maar Freya de helft van haar voorkeurstemmen verliest…” .  Pa Luc zal wel even grijnzen.

Read Full Post »

Het waren “straffe” verkiezingen met grote verschuivingen voor de politieke actoren en wellicht ook voor de bevolking. Het politiek meest significante gegeven is het feit dat de PS haar marktleiderspositie verliest in Wallonië. Dat herschudt de kaarten voor de federale regeringsvorming grondig.  De MR is nu de sterkste partij van Wallonië en laat meteen weten dat ze zeker niet staat te springen voor een staatshervorming die meer bevoegdheden en middelen geeft aan gewesten en gemeenschappen die in franstalig België en in Brussel door de PS geleid worden.

Langs Vlaamse kant zijn  het vooral de CD&V-NVA en de Lijst Dedecker die een grote vooruitgang boeken. De CD&V zal aan Vlaamse kant aan zet zijn en meteen met de uitdaging geconfronteerd worden een grote staatshervorming door te voeren in de lijn van haar beloften aan de bevolking en aan haar partner NVA. Bovendien zal die hervorming op zijn minst de toets moeten doorstaan een beetje in dienst van de mensen te zijn  met een ACW dat geen vragende partij is voor een grote staatshervorming. De PS  was in het verleden altijd een bondgenoot van de CD&V (toenmalige CVP) voor een regionalisering van bevoegdheden; de MR was nooit een grote liefhebber van staatshervormingen en heeft al sterke tegenwind gegeven. Ze zal dus een hoge liberale prijs vragen voor een bijsturing van die koers. Het wordt dus méér dan uitkijken naar het sociaal beleid dat deze regering gaat voeren en daarover maak ik me wel degelijk zorgen.

De Vlaamse bevolking kiest met een ruime meerderheid voor korte termijn zekerheid, voor het behoud van de welvaart die verworven werd en geeft  haar vertrouwen aan centrumrechtse en rechtse partijen om dit veilig te stellen. Deze vaststelling dwingt alle linkse partijen tot een zeer diepgaande reflectie om hieruit de juiste conclusies te trekken voor de toekomst. Waarom is het solidariteitsverhaal niet langer mobiliserend? Waarom geeft ook de kleine man méér vertrouwen aan rechts? We stellen die trend ook vast in heel Europa.

Groen! heeft bij de aardverschuiving redelijk stand gehouden. Daarom ben ik ook matig tevreden. We zijn terug in het federaal parlement, we kunnen daar opkomen voor de lange termijn uitdagingen en de regering het vuur aan de schenen leggen. Dat was ons objectief en dat is ook gehaald. Het had uiteraard méér mogen zijn.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om al onze kiezers bijzonder te bedanken voor hun stem en hun steun waarmee we in de volgende jaren ook gaan woekeren!

 Ondertussen moeten we de zuurstof van de partijfinanciering gebruiken om vanuit de partij een breder draagvlak te crëeren in de samenleving.  

Ik heb op de verkiezingsavond meteen gezegd dat de regeringsvorming zeer moeilijk zal worden; het zou me niet verbazen als de formateur deze keer zegt:” Sire geef me een hele lange nazomer”. Met de klimaatsopwarming krijgt de formateur misschien tijd tot oktober. 

Read Full Post »

In De Standaard van vandaag zijn er twee verkiezingsslogans van CD&V-NVA die een bijzonder hoog “tsjeeven” gehalte hebben.

In het ene geval bedriegen ze  ofwel hun NVA partner, ofwel het ACW .

In de Rerum  Novarum periode gaf het ACW het duidelijk signaal dat ze helemaal geen vragende partij waren voor een grote staatshervorming; er moest hoe dan ook aangetoond worden dat een hervorming “de mensen” ten goede zou komen. Yves Leterme reageerde hierop erg voorzichtig met de boodschap dat de CD&V zorgvuldig zou toezien dat eventuele hervormingen de mensen ten goede zouden komen.

Vandaag proclameert diezelfde Leterme met zijn partner De Wever dat zij méér Vlaanderen willen in gezondheid, werk, gezin, mobiliteit, veiligheid en fiscaliteit. Dat is dus de aankondiging van een héél grote staatshervorming. Ofwel moet het ACW  stilletjes verhopen dat die hervorming de mensen ten goede zal komen (zonder veel in de pap te mogen brokken), ofwel  moet de NVA-kiezer stootsvoets aannemen dat de kartelpartner hiervan echt een topprioriteit gaat maken. Er wordt altijd iemand bedrogen: ofwel het ACW ofwel de NVA.

Het blijft jammer dat naar aanleiding van het ontluisterende  De Decker avontuur van de NVA, het kartel  terug aaneengelast werd. Het zou de politieke landkaart duidelijker en dus ook demokratischer hebben gemaakt; de dubbelzinnige flou artistique in de communicatie rond de staatshervorming zou kunnen achterwege blijven.

In de andere communicatielijn lees ik dat de CD&V staat voor een “verstandig groene” aanpak. Wel pech voor de CD&V dat juist vandaag weer blijkt dat de nitraatwaaarden in het grondwater veel te hoog liggen ten gevolge van de overbemesting van Vlaanderen. Onder druk van de CD&V en haar aanverwante organisatie, de Boerenbond, is er in Vlaanderen altijd moord en brand geschreeuwd als de overbemesting moest worden aangepakt, met alle gevolgen vandien. Ook is het diezelfde CD&V die blijft pleiten voor de kernenergie en voor een vertraagde sluiting van de bestaande kerncentrales, terwijl er nog altijd geen oplossing is voor het kernafval. Tegelijkertijd zorgt diezelfde partij er vandaag voor dat de ecologiesteun aan de hernieuwbare energiesector wegvalt.

Dat is zowel onverstandig als anti-groen. Maar ja, papier is verduldig.

Read Full Post »

Ik ben al vele jaren coöperant van Ecopower, omdat de sector van de hernieuwbare energie mij als groene heel nauw aan het hart ligt.

Vandaag is een onbegrijpelijke en onverteerbare beslissing van de Vlaamse Regering bekend gemaakt:

Ecologie investeringen die via een recht van opstal gedaan worden, krijgen retroactief geen ecologiesteun meer van de Vlaamse Regering, ondanks vroegere uitspraken en beloften.

Een bedrijf dat eigenaar is van een lap grond/gebouw en daarop bvb zonnepanelen plaatst, krijgt ecologiesteun. Een bedrijf dat via een recht van opstal dezelfde panelen installeert krijgt die steun niet. Terwijl een recht van  opstal een soort tijdelijk eigenaarschap is.

Precies de sector van de hernieuwbare energie werkt practisch uitsluitend met een recht van opstal en wordt hierdoor dodelijk geraakt. Voor de investeringen die het afgelopen jaar gebeurden staat de beslissing gelijk met oplichting, vermits de betrokken kabinetten (Moerman en Leterme) steeds beweerden dat er geen probleem was met een recht van opstal. Naar de toekomst toe staat de beslissing gelijk met het wurgen van vele hernieuwbare energie-initiatieven, terwijl Vlaanderen al hopeloos achternahinkt op het Europees peleton.

Dit is slecht bestuur en  onbetrouwbare communicatie met de betrokken actoren.

Terecht vraagt Ecopower dat de aanpassing met terugwerkende kracht meteen wordt ingetrokken en dat de uitsluiting van het recht van opstal wordt afgeschaft. Zo nodig zal Ecopower dit besluit aanvechten bij de Raad van State.

Ecopower geniet in deze mijn volle steun.

Read Full Post »

carldevlies1.jpgDe waterbelasting in Leuven wordt vanaf 1 juli opgetrokken. Schepen Devlies noemt dit zedig “aangepast”, want verhogen vindt de fiscale specialist van de CD&V  geen leuk woord. Als tegenprestatie heeft de stad Leuven de opcentiemen van 8 naar 7,5%  gebracht. Probleem hierbij is dat de waterbelasting aan iedereen dezelfde prijs aanrekent, terwijl in de personenbelasting de kleine inkomens minder belast worden dan de grote. Groen! vindt dit anti-sociaal.

Bovendien daalt de waterprijs als je grote hoeveelheden gebruikt (meer dan 6.000 m3) en daalt die nog verder als je gigantisch grote hoeveelheden gebruikt (meer dan 60.000 m3).

Dat gaat in tegen alle gezond ecologisch verstand: zuinig watergebruik moet beloond worden en verkwisting ontraden. In de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)en de stad Leuven staat het tegenovergestelde.

Ook voor industriële gebruikers is de waterprijs een stimulans om zuinig met drinkwater om te gaan.

Om die reden hebben de Groenen tegen deze waterbelasting gestemd en het stadsbestuur opgeroepen het waterbeleid van VMW bij te sturen. Wij wensen tarieven met een sociale correctie en de promotie van een rationeel watergebruik.

Read Full Post »